Zapraszamy do udziału w Programie Szkoleń Ekologicznych w Szkołach Podstawowych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły do udziału w akcji edukacyjnej prowadzonej przez InnoBaltica Sp. z o.o. (www.innobaltica.eu), we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w Szkołach Podstawowych na terenie województwa pomorskiego. Akcja polega na przeprowadzeniu cyklu krótkich interaktywnych szkoleń pro-ekologicznych dla dzieci, z zakresu gospodarki odpadami (segregacja odpadów).

Głównymi tematami prowadzonych szkoleń będą:
- obecny stan środowiska naturalnego, jego postępująca degradacja i przedstawienie możliwych długookresowych zagrożeń wynikających z takiego stanu rzeczy,
- definicja i przykłady „odpadów”, ich rodzaje oraz sposób w jaki można część z nich zagospodarować (nawozy, recycling, korzyści płynące z wykorzystania tzw. ‘zielonej’ energii, ze zwróceniem uwagi 
na możliwość wykorzystania odpadów organicznych do produkcji biogazu), 
- podstawowe zasady gospodarki odpadami, w szczególności proces segregacji odpadów.

Szkolenia, trwające 1 godzinę lekcyjną (45 minut), będą prowadzone w sposób aktywizujący dzieci do samodzielnego wyciągania wniosków, udzielania odpowiedzi, dzielenia się pomysłami oraz wykonywania prostych zadań, uczących, jak najlepiej segregować odpady i dlaczego jest to takie ważne, tak, aby niezbędna wiedza została przez nie przyswojona w prosty i przyjazny dla nich sposób.

InnoBaltica Sp. z o.o. to Centrum Innowacji, założone przez Samorząd Województwa Pomorskiego, którego Współwłaścicielami są także: Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny. Spółka jest koordynatorem projektu pn. ‘Pomeranian Biogas Model’ (POM-BIOGAS; www.pom-biogas.eu), współfinansowanego z Funduszy Norweskich w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, którego Operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Politechniką Gdańską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Partnerem Norweskim – firmą Aquateam COWI AS z Oslo.

Głównym celem projektu POM-BIOGAS jest zbadanie możliwości wykorzystania organicznej frakcji odpadów komunalnych do produkcji biogazu, na drodze beztlenowego rozkładu substratów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/EC o odpadach z 19 listopada 2008 roku, wyznacza nowe cele, które kraje członkowskie powinny osiągnąć do 2020 roku, między innymi minimalny próg 50% recyklingu dla odpadów komunalnych. Projekt POM- BIOGAS jest odpowiedzią na ten wymóg. Segregacja odpadów u źródła umożliwia, ułatwia oraz przyspiesza proces przygotowania wkładu do procesu fermentacji metanowej. Segregacja jednak nie jest możliwa bez udziału świadomych ekologicznie mieszkańców gmin, w szczególności młodych ludzi, otwartych na myślenie i działanie pro-ekologiczne oraz dbających o zachowanie równowagi środowiska naturalnego. Stąd pomysł, aby świadomość tego, jak wiele ‘produkujemy’ odpadów każdego dnia oraz tego, jak ważne jest właściwe obchodzenie się z nimi, a zwłaszcza prawidłowe ich segregowanie, szerzyć wśród uczniów szkół podstawowych.

Żywimy przekonanie, że nasza akcja edukacyjna to dobry punkt wyjścia do kształtowania właściwych postaw u dzieci, związanych z dbałością o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do nawiązania współpracy z trenerkami InnoBaltica przy organizacji szkoleń i skorzystania z okazji do nieodpłatnego przeprowadzenia interesujących zajęć edukacyjnych w interesującej, warsztatowej oprawie. 

Osoby do kontaktu:
- mgr inż. Katarzyna Pontus: k.pontus@innobaltica.eu
- mgr inż. Joanna Leliwa: j.leliwa@innobaltica.eu


ZAPRASZAMY!!!